Stefanklarinett

©Photo: Laurent Sultan

Dialog med min skugga

Dialogue de l’ombre double

Pierre Boulez (1925-2016)

Domaines (1968) pour clarinette seule.

Dialogue de l’ombre double (1984) for clarinet and live electronics

Stefan Harg klarinett/clarinet

Niklas Breman, sound design

Vi möter Pierre Boulez , tonsättare , dirigent , exekutör, entreprenör, som i verken utnyttjar klarinettens alla möjligheter och låter den få vara ett medium men också i dialog med sin egen ̈ röst ̈ . I första verket från 1968 Domaines , möter vi en serie strukturer, sex stycken till antal som förändras i spegelvänt form . Dialogue de l’ombre double hämtar sina första grunder av Domaines . Dialogen, som representeras av en klarinettdel inspelad på band och via högtalare, låter musiken vandra runt i högtalare placerade runt publiken. Till detta spelas en LIVE klarinett stämma i dialog eller som solo. ©Stefan Harg 2018

We will meet Pierre Boulez, composer , conductor, entrepreneur, As in the works, the entire possibility of clarinet is made use of and all the instrument opportunity in dialogue with its own voice is used. In the first Domaines, (1968 ) we meet a series of structures, six to numbers, that change into a mirror form. Dialogue de l'Ombre Double is bringing its first grounds of Domaines. The dialogue, is represented by a clarinet prerecorded on tape and through speakers, sounds that make the music wandering around the speakers. To this a live clarinet is played in dialogue or as solo. © Stefan 2018

Det klingade som i en konsertsal av internationella mått när klarinettisten Stefan Harg och kompositören Niklas Breman drog in med mikrofoner och högtalare

Stefan Harg är en av få som getts tillåtelse att framföra hans musik. Boulez är känd för att vilja ha full kontroll över framförandena av sin musik och med tanke på detta kändes det som en märkvärdig tilldragelse i Gagnefs församlingshem. /It sounded as in a concert hall of international dimensions when clarinetist Stefan played the .Boulez Dialogue .. ... the music called for close cooperation between the two performers....... As members of the public was fascinated by the ensemble playing accuracy. Stefan is a true master of his instrument!
Dalarnas Tidningar

Pierre Boulez "Dialog för dubbla skuggor" består av inspelad klarinettstämma och livestämma. Stefan Harg och Niklas Breman har arbetat tillsammans med den i ett år, repeterat, spelat in den krävande bandstämman. Tonsättaren Boulez är en pedant som inte lämnar något åt slumpen. Tolkningen av hans verk måste godkännas och allt är exakt nerskrivet, ända ner till de åtta notställens placering. Det kräver förstås oerhört mycket av de inblandade och det här är första gången verket framförs i Norden. Det är ett mycket levande verk som tar tillvara klarinettens omfång och rika tekniska möjligheter. Musiken kan upplevas rent abstrakt, men är bland annat inspirerad av en afrikansk kvinnas satsmelodi och en berättelse om två soldater som går åt olika håll, förmedlat med rymdklang och virtuosa utflykter och kaskader.

Pierre Boulez 'Dialogue de l'Ombre Double is made up of recorded Clarinette structures and Live played clarinet. Stefan hangry and Niklas Breman has been working with it for a year, rehearsed, recorded the demanding band meeting. The toner Boulez is a petite who doesn't leave anything to chance. The interpretation of his work has to be approved and everything is precise, all the way down to the location of eight seats. It is of course a great deal of great deal of people involved and this is the first time in the North. It's a very, very Living works which take up the scope of clarinet and rich technical possibilities. The music can be abstract, but is inspired by an African woman's song and a tale of two soldiers going different directions, conveyed with space clogs and virtuoso excursions and casualties
Camilla Dal GD’

Mötet mellan bandstämman och klarinettens rörlighet skapar en fascinerande atmosfärisk täthet och stundtals känslan av att färdas genom en tunnel. förmedlat med rymdklang och virtuosa utflykter och kaskader. Ett möte mellan en varmt dynamisk klarinettstämma och brottstycken av lyrik, fågelsång och ljus. Hela verket rör sig dynamiskt, svängigt och spräckligt mot det alltmer melodiskt sammanhängande, för att sluta öppet, i en klang i ett tätt samarbete mellan de båda exekutörerna. Som åhörare var man fascinerad av samspelet. En verklig mästare på sitt instrument.
Dalarnas Tidningar

The meeting between the tape and the mobility of clarinet creates a fascinating atmospheric density and the feeling of being traveling through a tunnel... conveyed with space clogs and virtuoso excursions and casualties. A meeting between a warm dynamic clarinette tune and crime of lyric, bird singing and light. The whole piece is moving dynamically, swing and fragile towards the increasingly melodic coherent, to stop openly, in a closely close cooperation between the two players. As a listener , you were fascinated by this interaction. A real master of his instrument.
Dalarnas Tidningar